Best Paper Award

  • All
  • 2022 Best Paper Award
  • 2020 Best Paper Award
  • 2018 Best Paper Award

2022 ISBDAI

Yang Li and Gong Chen, Peking University, Beijing

2020 ISBDAI

Zhao-Ming, Q., KAMBOVE MINING SAS Likasi, Congo King

Xudong Li, Dajun Zhou, Like Zhang, Yanqing Jing, Tecent, China

Lin X., Hong Kong Lingnan University, China

2018 ISBDAI

Yu-Hsiang Peng, Center for High-performance Computing

Contact Us

Secretary Email
ISBDAI#hotmail.com (please replace # to @)

Submission Link
Easychair

Conference Website
ISBDAI